پرده خوانی

نرم افزار تبلیغی امام رئوف ویژه دهه کرامت

نرم  افزار تبلیغی امام رئوف این نرم افزار به سفارش سازمان فرهنگی  آستان قدس رضوی  ویژه مبلغان و  روحانیون گرامی